• Αλλά ρύσαι ημάς 

  Οικονόμου, Μάνθος Κ. (1939)
  Εγεν' αυτό του πιδί αλλά ρύσ' ημάς (πολύ άτακτο, πολύ κακό)
 • Ας βράζ' μι του ζ'μι τ' 

  Οικονόμου, Μάνθος Κ. (1939)
  Δεν πρέπει να εκδικούμεθα τους υπό της τύχης και της μοχθηρίας των καταστρεφομένους
 • Σαν ου μπέης στ' άχυρα 

  Οικονόμου, Μάνθος Κ. (1939)
  Ειρωνικώς επί δυσκολίας διά τα προς σματικήν ανάπαυσιν