• Τον πονεί το δόντι 

    Πολυχρονόπουλος, Ε. (1920)
    Ερμηνεία: Ενδιαφέρεται, έχει αδυναμίαν κάπου πού τον πονεί το δόντι; Επιδιώκει να επιτύχη τι