• Τάξε και μη δώκης 

    Παπαδόπουλος, Α.Α. (1931)
    Επί υποσχέσεως διδομένης άνευ διαθέσεως προς εκπλήρωσιν.