• Μαύρη ρώγα, μαύρη κάππα 

    Γρέζος, Τριαντάφυλλος
    Ας ετοιμάζωντα τα χειμερινα ενδύματα, ας ης φανή μαύρη ρώγα σταφυλίς