• Στραβές αυλακιές, ίσια αγγούρια 

    Κανελλάκης, Κωνσταντίνος Ν. (1895)
    Ερμηνεία: τουτέστιν, η παροιμία δηλοί εκείνους οίτινες δεν είναι μεν ειδικοί, ούτε τον απαιτούμενον νουν έχουν εις τινά εργασίαν και όμως πολλάκις ευδοκιμούν