• Το γραμμένο, άγραφο δεν γένεται 

    Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. (1965)
    Ο Θεός όντε γεννήθηκε άνθρωπος οτι έγραψε αυτό θα γένη. Δεν μπορεί να γράψη ξανά. Εκείνη τη στιγμή ότι έγραψε. Δεν γράφει κάθε μέρα και κάθε στιγμή