• Μου πονεί το δόντι 

    Κουντούρης, Γ. (1920)
    Ο συλλογέας δεν διασαφίζει άν η φρ. Λέγεται μεταφορικώς