• Απόθανε να σ' αγαπώ και ζιέ να μη σε θέλω 

    Άγνωστος συλλογέας (1929)
    Ως συμπλήρωμα αναγράφεται το εξής δίστιχον, όπερ πραγράφω χωριστά εις άλλη παροιμία : Δεν μ΄ έχανες να μη πονής, μα να με χάσης και να δης