• Τα κάνω λάλα 

    Άγνωστος συλλογέας (1903)
    Ερμηνεία: Τα εξαφανίζω