• Ζαγαρούν τα χέργια σου 

    Ζωγραφάκης, Ιωάννης Ν. (1888)
    Εις χείρας ενοχλητικός. Διά της λέξεως λαγαρώ σημαίνεται κυρίως το αίσθημα όπερ χυμοί τινές φυτών, ως της κνίδης, της δρακοντιάς κλπ. προξενούσιν ερχόμενοι εις επαφήν μετά της σαρκός ημών επί των χειλέων και άλλων τρυφερών ...