• Είνε για τον Άη Θανάς – Είνε τρελλός 

    Άγνωστος συλλογέας
    Ο Άη Θανάης ήτο η εκκλησία του χωρίου Λαγοθήρες, όπου συνήθιζαν να πηγαίνουν τους τρελλούς προς θεραπείαν, δένοντες αυτούς εις την επί τούτω υπάρχουσαν άλυσσον εντός του ναού, όπου τους άφηναν να διανυκτερεύσουν