• Γίν'καμε παπίτσες 

    Ζήσης, Ευστράτιος (1938)
    Ερμηνεία: Όταν κατελαμβάνοντο εις των εξοχήν υπό ραγδαίας βροχής και εγίνοντο όπως αι πάπιαι, αι διαβιούσαι περισσότερον εντός των υδάτων