• Γέρο βοριάν αρμένιζε και νότο παλικάρι 

    Λυκούδης, Στυλιανός Ε.
    Η ένταση των Β. Ανέμων ελαττούται με την διάρκειαν αυτών, αντιθέτος προς ότι συμβαίνει με τους νότιους ανέμους. Κατά το θέρος μάλιστα, εάν άρξηται πνέων την ημέραν και αποτόμης σφοδρός, δεν είναι απίθανον να κοπάση ευθύς ...