• Άδραψε, βρόντησε, δεν εβόρησε, πούρος Νοτιάς 

  Λυκούδης, Στυλιανός Ε.
  Αι μεταπτώσεις των Νότιων ανέμων εις Δυτικούς συνοδεύονται συθήθως με αστραπάς και βροντάς.Εάν όμως παρά την αυτών συνοδείας εξακολουθή ο Νότος, τούτο αποτελεί ασφαλεστάτων ένδειξιν ότι θα εξακολουθήση επιμόνες πνέων από ...
 • Γέρο βοριάν αρμένιζε και νότο παλικάρι 

  Λυκούδης, Στυλιανός Ε.
  Η ένταση των Β. Ανέμων ελαττούται με την διάρκειαν αυτών, αντιθέτος προς ότι συμβαίνει με τους νότιους ανέμους. Κατά το θέρος μάλιστα, εάν άρξηται πνέων την ημέραν και αποτόμης σφοδρός, δεν είναι απίθανον να κοπάση ευθύς ...
 • Γενναριάτικες μπονάτσες ή Αγιάσματα 

  Λυκούδης, Στυλιανός Ε.
  Είναι αι “Αλκυονίδες ημέραι” των αρχαίων, δηλαδή, η συνεχής γαλήνη και καλοκαιριά πυ είναι δυνατόν να παρατηρηθεί επι ημέρας τον Ιανουάριον
 • Ήλιος με ποδάρια, βγήκαν οι αμαρτωλοί στο πέλαο 

  Λυκούδης, Στυλιανός Ε.
  Μετά τας καλοκαιριά του Οκτωβρίου, ο καιρός εις το Αιγαίον χειμάζει οριστικής, αι ακτίνες του ήλιου διέρχονται μεταξύ των νεφών κατά χαρακτηριστικά δέσμας (κοινώς “ποδάρια”) ίδιας προς τηνν δύσιν, ασφαλές προγνωστικόν ...
 • Ήλιος με ποδάρια, Σορόκια και Γρεγάλια 

  Λυκούδης, Στυλιανός Ε.
  Μετά τας καλοκαιριά του Οκτωβρίου, ο καιρός εις το Αιγαίον χειμάζει οριστικής, αι ακτίνες του ήλιου διέρχονται μεταξύ των νεφών κατά χαρακτηριστικά δέσμας (κοινώς “ποδάρια”) ίδιας προς τηνν δύσιν, ασφαλές προγνωστικόν πνοής ...
 • Μπόρα των αγίων Σαράντα 

  Λυκούδης, Στυλιανός Ε.
  Ολίγον προ της εαρινής ισημερίας εκσπά κατα κανόνα καταγίς απο Νότου, την οποίαν οι παλαιοί ναυτικοί μας ωνομεζαν ούτω
 • Μπονάτσες του Άη-Σώστη 

  Λυκούδης, Στυλιανός Ε.
  Εκ του εορτάζοντος την 7 Σεπτεμβρίου αγίου (Σώζοντος)
 • Ο Γαρμπής καλεί το Γρέγο 

  Λυκούδης, Στυλιανός Ε.
  Ο αβέβαιος άνεμος, κατά το φθινόπωρον, στερεούται συνήθως εις διεύθυνσιν αντίθετον εκείνης προς την οποίαν αστραπτει. Εαν δηλαδή αστράπτη προς Λίβαν, δέον να προσδοκά τις στερέωσιν του ανέμου εις Μέσην
 • Τα Νικολοβάρβαρα 

  Λυκούδης, Στυλιανός Ε.
  Τον Δεκέμβριον, πλησίον της χειμερινής τροπής (9 Δ/βρίου) εκσπούν θύελλαι από όλας τας διευθύνσεις, στερεούμεναι τελικής ως καλαιγίγοντας Β και ΒΑ ανέμους