• Πρώτου μάζομα, δέυτιρου ζιτίναγμα 

    Λαζάρου, Αν.
    Η παροιμία διδάσκει ημάς ότι δεν πρέπει να επαιρώμεθα όταν κερδαίνωμεν, διότι είναι πολύ πιθανόν το κέρδος να ακολουθήση ζημία και τούτο ακριβώς εκφράζει η παροιμία ως αξίωμα