• Με το κάερό σου πήγαινε 

    Ζωγραφάκης, Ιωάννης Ν. (1888)
    Δηλαδή εντόνως μετ' ορέξεως. Ο αήρ και μάλιστα ο ψυχρός λέγεται πολλάκις κάερος αλλ' επειδή διά του αέρος εκφράζεται το θάρρος, μετέπεσεν εις την σημασίαν απλώς του θάρρους