• Ισιοζύγιαζε κι ακριβοπούλα 

    Ρεμπέλης, Χαράλαμπος (1929)
    Γίνεται σύστασις εις τους εμπορευομένους ότι δύνανται μεν να είναι απαιτητικοί εις τας τιμάς των, αλλ' εις το ζύγισμα και το μέτρημα των εμπορευμάτων πρέπει να είναι δίκαιοι και ακριβείς