• Για μας στέρεψ η θάλασσα 

    Ζήσης, Ευστράτιος (1938)
    Όταν αλλεπάλληλοι ατυχίαι εμάστιζον τινα και εξηφανίζοντο και αι πλέον πιθαναί περιπτώσεις εεπιτυχίας ελέγητο όμως και όταν δεν ανεύρισκον να προμηθεύσωσι είδος τι κοινόν, το οποίον άλλοτε εν αφθονία υπήρχεν