• Άκουσα Μαύρη θάλασσα, νόμισα παναγύρι 

    Ζήσης, Ευστράτιος (1938)
    Ή άκουσες ... νόμισες. Περί εκείνων που δεν εξετίμων καλώς τα πρ'άγματα και δεν υπολόγιζον εις τας δυσκολίας. Ελέγοντο μόνον ως ανω τηρώ δυό στίχος ενώ πλήρης έχη ούτως : Άκουσαν Μαύρη θάλασσα, θαρρούσσαν παναγύρι μα κείνη ...