• Αλάκατην εξηντάκουζον 

    Κυριαζής, Νίκος Γ. (1940)
    Από το γύρισμα του αλακατιού ακούεται μονότονος ήχος, το τρίξιμον του μαγγάνου. Επί λογομαχίας παρατεινομένης και επί παιδιών κλαυθμηριζόντων