• Η δαμαλινή βουνιά, φρύγεται με το φεγγάρι 

    Κοκκίνης, Γ. (1915)
    Όταν κρίνη κανείς παιδικήν εργασίαν, ης η σημασία είναι τόσον μικρά, ωσάν την δαμαλινήν βουνιά την οποίαν θέλει να παραστήση ότι όχι ήλιος αλλά και η ασθενής και ανύπαρκτος θερμότης του φεγγαριού, είναι ικανή να εξατμίση