• Ανάθεμα στο έθιμο και εκείνο που το βρήκε 

  Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Θ. (1963)
  Λέγεται όταν το έθιμο είναι αντίθετο προς το προσωπικόν συμφέρον του
 • Ανάθεμα στο έθιμο και εκείνον που το βρήκε 

  Παππάς, Δημήτριος (1965)
  Λέγεται όταν είναι αντίθετο το έθιμο προς το συμφέρον του
 • Λέγουν “το έθιμον νικάει τον νόμο” 

  Παπαδόπουλος, Νικόλαος Π. (1955)
  Κάποτε τελευταίως ένας του συμπεθεριού της νύφης κατώρθωσε χωρίς να γίνη αντιληπτός να πλησιάση στο σπίτι του γαμπρού και να αρπάξη από το φούρνο τα ψητά κρέατα και να τα υπάγη στο σπίτι της νύφης και να τα φάνε. Η προσβολή ...
 • Το έθιμο χαλάει το νόμο! 

  Λουκάτος, Δημήτριος Σ. (1959)
  Κάποιος αστυνόμος δεν ήθελε να βγαίνουν τα εικονίσματα στη Δημοπρασία (Το Πάσχα) αλλά ο κόσμος αντιστάθηκε