• Μάϊνα τα πανιά 

    Λουκόπουλος, Δημήτριος (1923)
    Λέγεται εις νέου δεικνύοντα προπέτειαν και θρασύτητα