• Ας τροχίση τα δόντια 

  Φιλιππακόπουλος, Π. (1920)
  Ερμηνεία: Όταν θέλη να κάμη μιάν εργασίαν την οποίαν ο άλλος θεωρεί αδύνατον
 • Δόντι μπακιρόνω 

  Φιλιππακόπουλος, Π. (1920)
  Ερμηνεία: Λέγεται παρ' ενός είς τον άλλον ώς αστείον όταν ακούη αυτόν να κατηγορή τρίτον πρόσωπον
 • Έχει δόντι 

  Φιλιππακόπουλος, Π. (1920)
  Ερμηνεία: Έχει έταιρον πρόσωπον ισχυρόν στά του οποίου δύναται να κάμη ότι θέλει
 • Τον πονεί το δόντι 

  Φιλιππακόπουλος, Π. (1920)
  Αγαπά
 • Του έτριζε τα δόντια 

  Φιλιππακόπουλος, Π. (1920)