• Αν σ' αρέση Μπάρμπα Λάμπρο ξαναπέρνα από την Άνδρο 

    Τερτιλίνης, Δημήτριος Σ. (1959)
    Το παρομοιώδες γνωμικόν οφείλεται εις την καταστροφήν που υπέστη κατά την ναυμαχίαν εκείνην ο θαλασσόλυκος Λάμπρος Κατσώνης καθώς και εις το σκωπτικόν πνεύμα των νησιωτών